Algemeen of eigen graf

In Nederland kunt u op bijna iedere begraafplaats kiezen tussen een algemeen graf of een eigen graf, ook wel familiegraf. In een algemeen graf liggen drie of vier personen bij elkaar, waarbij het kan zijn dat deze personen bij leven vreemden waren van elkaar. Bij een eigen graf is dat niet zo: daarbij bepaalt de rechthebbende wie er in het graf begraven mag worden.

Algemeen graf
Op zowel bijzondere als gemeentelijke begraafplaatsen zijn algemene graven te vinden. Vaak zijn deze te vinden op begraafplaatsen in de grotere steden, waar een tekort is aan (goedkope) grond. Wanneer er geen voorzieningen zijn getroffen en er geen familiegraf is, dan komt een overledene in een algemeen graf. De wet noemt deze manier van begraven overigens niet. Bij een algemeen graf hebben nabestaande vrijwel geen recht op verlenging van huur. Dit komt omdat deze graven maar voor de minimale wettelijke termijn van tien jaar worden uitgegeven, waarna ze in principe worden geruimd. Herbegraven van de stoffelijke resten in een eigen graf is na ruiming bijna altijd mogelijk. Doordat er meerdere mensen in een algemeen graf worden begraven, is de ruimte op het graf voor het plaatsen van een individuele grafsteen beperkt. Grafstenen voor deze graven zijn dan ook vaak aan strenge voorschriften gebonden. Neem voor meer informatie hierover gerust contact met ons op.

Eigen graf
Hoewel we in de volksmond spreken van een eigen graf of familiegraf, komen deze termen niet terug in wetgeving. In de Nederlandse wet wordt gesproken van het ‘uitsluitend recht op een graf’. Dit houdt in dat de rechthebbende het recht heeft om te beslissen welke overledene(n) in het graf komen. Daarmee is de rechthebbende niet de eigenaar van het graf of de grond. Dat is namelijk altijd de gemeente. Gemeenten geven een graf uit, als iemand daar om verzoekt. Ten tijde van leven kunt u bij de gemeente een graf laten vastleggen. Soms is het dan ook mogelijk om vast te leggen wie er nog meer in dat ‘eigen’ graf begraven mogen worden. Dit hoeft niet; u kunt er ook voor kiezen het aan de nabestaanden over te laten. Die erven daarmee het uitsluitende recht op het graf.

Akte van grafuitgifte
Het uitsluitend recht op een graf op een gemeentelijke begraafplaats vraagt u aan bij het college van burgemeester en wethouders. Het college neemt na uw aanvraag dan een besluit, positief dan wel negatief. Na een positief besluit maakt de eigenaar van de begraafplaats een akte van grafuitgifte op. Hierin staat welk graf precies is uitgegeven, voor welke termijn en het tarief dat bij dat graf hoort. Het tarief (de kosten van het graf) gaat in op het moment dat over uw aanvraag een positief besluit is genomen door de gemeente. Dus ook wanneer het graf nog niet wordt gebruikt. Een graf wordt meestal voor 20 jaar of langer uitgegeven. Bij verlening moet dit verzoek meestal 2 jaar voor afloop van de termijn worden ingediend. De verlenging duurt vaak 10 jaar of een veelvoud hiervan. Deze termijn kan steeds weer worden verlengd.

Eeuwigdurend recht
Op een gemeentelijke begraafplaats is het niet of nauwelijks mogelijk om een graf met eeuwigdurend recht te kopen. Dit is bijna alleen nog mogelijk op kleine begraafplaatsen op het platteland. Alleen als nabestaanden dat willen én daarvoor betalen, kan de termijn telkens met 10 jaar of een veelvoud daarvan worden verlengd. Ook wanneer een graf gesloten (vol) is verklaard, blijft het recht tot begraven, zolang de begraafplaats bestaat.

Vervallen van het uitsluitend recht
Wanneer nabestaanden niet willen dat het uitsluitend recht op een graf wordt voortgezet, vervalt het uitsluitend recht 30 jaar na de laatste plaatsing van de stoffelijke resten. Dit is ook het geval wanneer het graf niet onderhouden wordt, terwijl dat verplicht is volgens het reglement van de begraafplaats.

Onderhoud van het graf
Nabestaanden zijn verplicht om het onderhoud te voldoen aan de begraafplaats. Het gaat namelijk niet alleen om het onderhoud aan het graf van de nabestaande, maar ook om het onderhoud van de gehele begraafplaats. Het is dus niet zo dat de gemeente elke week het graf schoonmaakt voor het onderhoudsbedrag.

Eigen graf of familiegraf op een bijzondere begraafplaats
Op bijzondere begraafplaatsen gelden veelal dezelfde regels en voorwaarden voor het verkrijgen van een ‘uitsluitend recht op een graf’ als op gemeentelijke begraafplaatsen. Met als verschil dat niet het gemeentebestuur maar bestuur van de bijzondere begraafplaats het graf uitgeeft. De overeenkomst voor de uitgifte van een graf op een bijzondere begraafplaats is een soort huurcontract voor een bepaalde termijn. Voor verlenging en onderhoud gelden de regels van de bijzondere begraafplaats.