Rebel's Begrafenisonderneming Verschillen in Graven

Verschillen in algemene en eigen graven

Eigen of familiegraf

In de wet wordt niet gesproken over een eigen of familiegraf, maar over het ‘uitsluitend recht op een graf’. Dit houdt in dat de rechthebbende het recht heeft om te beslissen welke overledene(n) in het graf komen. Het ‘uitsluitend recht op een graf’ betekent echter niet dat de rechthebbende eigenaar is van het graf of de grond. Eigenaar daarvan is altijd de begraafplaats in casu de gemeente! Gemeenten geven zo’n graf uit als iemand daar om verzoekt. Men kan bij leven een graf vast laten leggen en te kennen geven daar in begraven te willen worden. Dan kan soms ook al aangegeven worden, wie er nog meer in dat ‘eigen’ graf begraven mogen worden. Men kan het ook overlaten aan de nabestaanden die dan het uitsluitende recht op het eigen graf erven.

Akte van grafuitgifte

Het uitsluitend recht op een graf op een gemeentelijke begraafplaats vraagt men aan bij Burgemeester en Wethouders. B&W neemt dan een beschikking (besluit) met vermelding of op de aanvraag positief of negatief is beschikt. Is de beschikking positief dan moet er een akte van grafuitgifte worden opgemaakt. De gemeente/eigenaar van de begraafplaats behoort hierin onder andere te vermelden welk graf precies is uitgegeven, voor welke termijn en het tarief wat bij dat graf hoort. Het tarief c.q. de kosten van het graf gaan in op het moment dat over uw aanvraag door B&W positief is beschikt. Ook al ligt er nog niemand in het graf. Daarnaast zullen per begrafenis c.q. bijplaatsing de kosten van delving moeten worden betaald.
De termijn van uitgifte van een eigen graf is doorgaans 20 jaar of meer, met mogelijkheid tot verlenging. Het verzoek tot verlenging moet meestal 2 jaar voor afloop van de termijn worden ingediend. De verlenging duurt vaak 10 jaar of een veelvoud hiervan. Deze termijn kan steeds weer worden verlengd.

Eeuwigdurend recht

Men kan dus nauwelijks nog een graf met eeuwigdurend recht kopen op een gemeentelijke begraafplaats. Dit is bijna alleen nog mogelijk op kleine begraafplaatsen op het platteland.
Alleen als nabestaanden dat willen én daarvoor ook betalen, kan de termijn telkens met 10 jaar of een veelvoud daarvan worden verlengd. Ook al is een graf gesloten verklaard (vol) behoudt men het recht tot begraven zolang de begraafplaats bestaat.

Vervallen van het uitsluitend recht

Indien nabestaanden niet willen dat het uitsluitend recht op een graf wordt voortgezet en/of het graf niet onderhouden wordt -als dat verplicht is volgens het reglement van de begraafplaats- vervalt het uitsluitend recht 30 jaar na de laatste plaatsing van de stoffelijke resten.

Onderhoud van het graf

Nabestaanden zijn verplicht om het onderhoud te voldoen aan de begraafplaats. Het gaat namelijk niet alleen om het onderhoud aan het graf van de nabestaande, maar ook om het onderhoud van de gehele begraafplaats. Het is dus niet zo dat de gemeente elke week het graf schoonmaakt voor het onderhoudsbedrag.

Eigen-/familiegraf op een bijzondere begraafplaats

Op bijzondere begraafplaatsen gelden veelal dezelfde regels en voorwaarden voor het verkrijgen van een ‘uitsluitend recht op een graf’ als op gemeentelijke begraafplaatsen. Met dien verstande dat het bestuur van de bijzondere begraafplaats en niet B&W het graf uitgeeft. De overeenkomst voor de uitgifte van een graf op een bijzondere begraafplaats is een soort huurcontract. Men verkrijgt hierdoor het recht om de stoffelijke resten van een overledene voor een bepaalde termijn in een bepaald graf te doen begraven. Voor wat betreft verlenging van het uitsluitend recht op een graf en eventueel onderhoud kan men de reglementen en/of het bestuur van de bijzondere begraafplaats raadplegen.

Algemeen graf

Op zowel bijzondere als gemeentelijke begraafplaatsen kan men in een algemeen graf worden begraven. In de praktijk betekent dit dat er in één graf meerdere personen worden begraven, welke geen familieband met elkaar hoeven te hebben. Veelal zijn dit soort graven te vinden op begraafplaatsen in de grotere steden, waar een tekort is aan (goedkope) grond. De graven zijn voor degene die geen voorzieningen heeft getroffen of geen ‘eigen-/familiegraf wil. De wet noemt deze manier van begraven overigens niet. Deze graven geven de nabestaanden vrijwel geen rechten op verlenging van huur. Dit komt omdat deze graven maar voor de minimale wettelijke termijn van 10 jaar worden uitgegeven, waarna ze in principe worden geruimd. Herbegraven van de stoffelijke resten in een eigen graf is na ruiming (maar niet eerder!) bijna altijd mogelijk. Doordat er 2 of 3 mensen in een algemeen graf begraven worden is de ruimte op het graf voor het plaatsen van een individuele grafsteen ook beperkt. Grafstenen voor deze graven zijn dan ook vaak aan strenge voorschriften gebonden. Voor meer informatie hierover kunt u gerust contact met ons opnemen.